Klotylda baronka Mertová, rozená Grunwaldová zamlada